Coldplay CARDIFF
06/06/23-07/06/23
לא להאמין אבל הם חוזרים לנתץ אולמות באירופה כבר ב 2023. בוא להפוך להיות מסיונרים של הלקה הטובה בעולם ולשלוט בעולם

החבילות 

    כאן משאירים פרטים

    On.Tour